نام و نام خانوادگی: حاج زریر مطهری دوست 

  سمت: مدیر ارتباطات و هماهنگی استان

  تحصیلات :  کارشناسی ارشد علوم قرآن 

  ایمیل: motaharidost@staff.nahad.ir   

  شماره تماس :07431001050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: سید وحید دانشی 
 سمت: مدیر اجرایی نهاد رهبری دانشگاه یاسوج
تحصیلات :  کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شماره تماس :07431001052 

             

      

                                                                                


                                                                                                                                                                                 

لیست اخبار صفحه :0